Regulamin konkursu na dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych w ramach projektu EKDUS - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych

 

 

 

I.            Postanowienia ogólne.

 

1.  Projekt EKDUS - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych, zwany dalej projektem jest przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorskie Forum Kultury, reprezentowanym przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu na czele, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”.

2.  Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu, zwany dalej operatorem, jest realizatorem programu „Bardzo Młoda Kultura” na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3.  Projekt EKDUS - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych, jest dofinansowany ze środków: Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Morze Kultury” oraz środków Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie, Fundacji AKADEMIA EDUKACYJNA w Szczecinie, Goleniowskiego Domu Kultury, Kamieńskiego Domu Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Ośrodka Kultury w Mirosławcu, Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie, Świdwińskiego Ośrodka Kultury i Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu.

4.  Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Złocienieckiego Ośrodka Kultury - www.zok.zlocieniec.pl i stronie projektu EKDUS - www.ekdus.pl.

 

II.             Cele konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej przygotowanych wspólnie przez animatorów z sektora oświaty i kultury. Wspierane inicjatywy kształtować mają u dzieci i młodzieży cenione społecznie umiejętności i postawy, takie jak kreatywność, innowacyjne  działanie, zaufanie, dobra komunikacja interpersonalna oraz umiejętność współpracy.

 

 

III.             Dofinansowanie

W konkursie przyznane będzie dofinansowanie w wysokości od 500 zł do 5 000 zł na realizację wybranych przez jury inicjatyw.

 

IV.             Uczestnicy

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne zajmujące się działalnością edukacyjną lub kulturalną na terenie województwa zachodniopomorskiego.


V.             Szczegółowe zasady udziału w konkursie

 

1.  Termin składania aplikacji konkursowych upływa 28 sierpnia 2017. Wniosek konkursowy, wypełniony na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres projekty.zok@wp.pl, oraz pocztą na adres Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

 

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a)       udział każdego z autorów w warsztatach realizowanych w ramach projektu EKDUS.

b)       przygotowanie inicjatywy wspólnie przez przynajmniej dwie osoby. Jedna z nich reprezentować winna sferę edukacji (będąc np. nauczycielem, wychowawcą, metodykiem), druga - sferę kultury (pracując np. w instytucji kultury, organizacji pozarządowej, będąc freelancerem).

c)       zgodność inicjatywy z regulaminem programu Bardzo Młoda Kultura dostępnym na stronie Narodowego Centrum Kultury (http://nck.pl/bardzo-mloda-kultura/), w tym  z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Programu Bardzo Młoda Kultura – Wykaz  kosztów kwalifikowanych.

d)       zgoda na obecność przedstawicieli operatora w trakcie realizacji dofinansowanych inicjatyw oraz na ich ewaluację i dokumentowanie przy pomocy technik audiowizualnych i ankiet.

e)       zobowiązanie do złożenia Operatorowi sprawozdania merytorycznego z  realizowanej inicjatywy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji dofinansowanych inicjatyw, a nie później niż do dnia 15 listopada 2016.

f)        zgłoszenie inicjatywy dokumentacji, o której mowa w pkt. e) na stronach internetowych Operatora oraz w wydawnictwach tworzonych przez Operatora.

g)       nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autorów projektu w bazie danych Operatora oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem.

h)       po zakończeniu naboru zgłoszeń, 28 sierpnia 2016 komisja konkursowa, działając wspólnie z nadesłanych propozycji wybierze inicjatywy, które uzyskają dofinansowanie.

 

 

VI.             Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.  Wyboru inicjatyw, które otrzymają wsparcie finansowe dokona komisja konkursowa, złożona wyłącznie z zewnętrznych ekspertów (osoby spoza grona partnerów realizujących projekt EKDUS) zajmujących się edukacją kulturową i animacją społeczno-kulturalną. Podstawą oceny inicjatyw będą wnioski, wypełnione na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.


2.  Wybór inicjatyw przez komisję konkursową nastąpi do dnia 1 września 2017. Autorzy inicjatyw zostaną poinformowani o decyzji komisji konkursowej drogą elektroniczną. Informacja o wynikach konkursu pojawi się również 1 września na stronie internetowej Operatora konkursu oraz na stronie www.ekdus.pl

3.  Inicjatywy podlegać będą ocenie punktowej zgodnie z kryteriami określonymi  w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

4.  Komisja konkursowa zaproponuje również o wysokości środków na realizację wybranych inicjatyw r. W wypadku, gdy wysokość przyznanych środków jest inna od zaplanowanych kosztów realizacji inicjatywy osoby zgłaszające będą proszone o aktualizację projektu do wysokości przyznanego dofinansowania.

5.  Komisja może również sugerować wprowadzenie zmian do projektów, mając na względzie zgodność projektów z celami programu EKDUS. W takim przypadku warunkiem  przyznania dofinansowania będzie uwzględnienie sugestii komisji.

 

VII.             Zasady finansowania wybranych projektów:

1.  Łączny koszt realizacji wybranych inicjatyw nie może przekroczyć 35 600 brutto.

2.  Operator podpisze odrębne umowy o współpracy z realizatorami wybranych inicjatyw. Umowy określać będą zasady finansowania i rozliczania inicjatyw.

3.  Podstawą sporządzenia umowy będzie przedstawiony przez uczestników konkursu preliminarz kosztów inicjatywy, w skład którego mogą wchodzić m.in. wynagrodzenia dla osób realizujących, koszty materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty przewozów uczestników inicjatywy, koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych i inne.

4.  Kosztami inicjatyw nie mogą być środki trwałe.

 

VIII.             Terminy

1.  Ogłoszenie konkursu: 1 sierpnia 2017 r.

2.  Termin przesyłania wniosków: 28 sierpnia 2017 r.

3.  Ogłoszenie wyników konkursu: 1 września 2016 r.

4.  Termin realizacji inicjatyw: 1 września – 31 października 2017 r.

5.  Termin rozliczenia inicjatyw: 10 listopada 2016 r.

 

IX.             Dane osobowe

1.  Dane osobowe uczestników naboru do projektu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z naborem oraz z udziałem w projekcie EKDUS.

2.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3.  Administratorem danych osobowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

4.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celu opublikowania listy osób zakwalifikowanych do finansowania w ramach projektu EKDUS.

5.  Uczestnik naboru do projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.  Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w  projekcie.


X.             Adres Operatora (adres pocztowy i elektroniczny, telefony)

 

Złocieniecki Ośrodek Kultury

ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

tel. 94 367 14 55, tel./fax 94 367 11 39, email: projekty.zok@wp.pl,

 

 

Informacji na temat konkursu udziela:

Józef Szkandera - 530 788 078, programekdus@gmail.com


 

Załącznik nr 1

 

EKDUS  - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych

Wniosek o dofinansowanie inicjatywy

 

Organizacja składająca wniosek

Osoby realizujące  inicjatywę (minimum dwie)

Imię i nazwisko

Zadania w inicjatywie

Numer  telefonu, e-mail

Sektor (oświata, kultura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o osobach (realizowane działania ze wskazaniem do jakich grup są/były skierowane, dotychczasowe doświadczenie w pozyskiwaniu funduszów). Max 0,5 strony.

 

Tytuł inicjatywy

 

Czas i miejsce realizacji

 

Potrzeby, na które odpowiada (ew. problemy do rozwiązania, których się przyczynia). Max 1 strona

 

Grupa docelowa. Max 0,5 strony

 

Cele i rezultaty projektu. Trwałość rezultatów projektu. Jaki ma być efekt projektu? Jaka zmiana ma nastąpić w wyniku jego realizacji dla organizacji/grupy realizującej projekt oraz dla społeczności lokalnej?  Co się zmieni w wyniku realizacji inicjatywy? Proszę opisać zakładane rezultaty: jakościowe i ilościowe, trwałość rezultatów, oddziaływanie na odbiorców oraz jaki wpływ będą miały na środowisko/społeczność lokalną. Jakie są szanse na kontynuację działań po zakończeniu inicjatywy? (max 1 strona)

 

Harmonogram realizacji inicjatywy

Opis poszczególnych działań

Termin realizacji

dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr

Liczba odbiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób zaangażowana będzie społeczność lokalna? Czy w ramach inicjatywy planowany jest udział wolontariuszy? Jeśli tak, prosimy szczegółowo opisać i określić jego wartość finansową wraz z uzasadnieniem kwot (max 1 strona)

Opis promocji inicjatywy (max 0,5 strony)

 

Budżet

Wszystkie wymienione w kosztorysie pozycje są niezbędne do osiągnięcia założonych w projekcie celów. Zostało zrobione rozeznanie cenowe i uwzględniono ceny rynkowe najbardziej efektywne w stosunku jakości do ceny.

L.p.

Koszt

Jednostka miary

liczba

Cena jednostkowa

Wartość

(liczba x cena jedn.)

Dotacja

Wkład własny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

% kosztów całkowitych

 

 

 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................

                           podpis

 

 

 

...........................................................................

                           podpis

 

 

 

 

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY

ul. Połczyńska 6

78-520 Złocieniec

tel. (0 94) 367 1455

www.zok.zlocieniec.pl

email: projekty.zok@wp.pl

NIP : 674 - 10 - 04 - 170

REGON : 000287094

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Kryteria oceny zgłoszonych inicjatywy

 

Kryteria

Liczba punktów

Kształtowanie cenionych społecznie umiejętności i postaw

0-50

Udział realizatorów w warsztatach w ramach programu EKDUS

0-10

Okreslenie potrzeb na które odpowiada inicjatywa

0-10

Racjonalny budżet

0-10

Realny harmonogram

0-10

Zaplanowana dokumentacja foto, wideo i opisowa

0-10

Razem

0-100

 

 

Download
Regulamin konkursu EKDUS 2017
Regulamin-konkursu-EKDUS_ 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 769.6 KB