Regulamin konkursu na dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych w ramach projektu EKDUS - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych

 

 

 

I.            Postanowienia ogólne.

 

1.  Projekt EKDUS - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych, zwany dalej projektem jest przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorskie Forum Kultury, reprezentowanym przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu na czele, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”.

2.  Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu, zwany dalej operatorem, jest realizatorem programu „Bardzo Młoda Kultura” na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3.  Projekt EKDUS - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych, jest dofinansowany ze środków: Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Morze Kultury” oraz środków Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie, Fundacji AKADEMIA EDUKACYJNA w Szczecinie, Goleniowskiego Domu Kultury, Kamieńskiego Domu Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Ośrodka Kultury w Mirosławcu, Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie, Świdwińskiego Ośrodka Kultury i Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu.

4.  Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Złocienieckiego Ośrodka Kultury - www.zok.zlocieniec.pl i stronie projektu EKDUS - www.ekdus.pl.

 

II.             Cele konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej przygotowanych wspólnie przez animatorów z sektora oświaty i kultury. Wspierane inicjatywy kształtować mają u dzieci i młodzieży cenione społecznie umiejętności i postawy, takie jak kreatywność, innowacyjne  działanie, zaufanie, dobra komunikacja interpersonalna oraz umiejętność współpracy.

 

 

III.             Dofinansowanie

W konkursie przyznane będzie dofinansowanie w wysokości od 500 zł do 5 000 zł na realizację wybranych przez jury inicjatyw.

 

IV.             Uczestnicy

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne zajmujące się działalnością edukacyjną lub kulturalną na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

V.             Szczegółowe zasady udziału w konkursie

 

1.  Termin składania aplikacji konkursowych upływa 28 sierpnia 2017. Wniosek konkursowy, wypełniony na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres projekty.zok@wp.pl, oraz pocztą na adres Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

 

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a)       udział każdego z autorów w warsztatach realizowanych w ramach projektu EKDUS.

b)       przygotowanie inicjatywy wspólnie przez przynajmniej dwie osoby. Jedna z nich reprezentować winna sferę edukacji (będąc np. nauczycielem, wychowawcą, metodykiem), druga - sferę kultury (pracując np. w instytucji kultury, organizacji pozarządowej, będąc freelancerem).

c)       zgodność inicjatywy z regulaminem programu Bardzo Młoda Kultura dostępnym na stronie Narodowego Centrum Kultury (http://nck.pl/bardzo-mloda-kultura/), w tym  z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Programu Bardzo Młoda Kultura – Wykaz  kosztów kwalifikowanych.

d)       zgoda na obecność przedstawicieli operatora w trakcie realizacji dofinansowanych inicjatyw oraz na ich ewaluację i dokumentowanie przy pomocy technik audiowizualnych i ankiet.

e)       zobowiązanie do złożenia Operatorowi sprawozdania merytorycznego z  realizowanej inicjatywy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji dofinansowanych inicjatyw, a nie później niż do dnia 15 listopada 2016.

f)        zgłoszenie inicjatywy dokumentacji, o której mowa w pkt. e) na stronach internetowych Operatora oraz w wydawnictwach tworzonych przez Operatora.

g)       nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autorów projektu w bazie danych Operatora oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem.

h)       po zakończeniu naboru zgłoszeń, 28 sierpnia 2016 komisja konkursowa, działając wspólnie z nadesłanych propozycji wybierze inicjatywy, które uzyskają dofinansowanie.

 

 

VI.             Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.  Wyboru inicjatyw, które otrzymają wsparcie finansowe dokona komisja konkursowa, złożona wyłącznie z zewnętrznych ekspertów (osoby spoza grona partnerów realizujących projekt EKDUS) zajmujących się edukacją kulturową i animacją społeczno-kulturalną. Podstawą oceny inicjatyw będą wnioski, wypełnione na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.


2.  Wybór inicjatyw przez komisję konkursową nastąpi do dnia 1 września 2017. Autorzy inicjatyw zostaną poinformowani o decyzji komisji konkursowej drogą elektroniczną. Informacja o wynikach konkursu pojawi się również 1 września na stronie internetowej Operatora konkursu oraz na stronie www.ekdus.pl

3.  Inicjatywy podlegać będą ocenie punktowej zgodnie z kryteriami określonymi  w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

4.  Komisja konkursowa zaproponuje również o wysokości środków na realizację wybranych inicjatyw r. W wypadku, gdy wysokość przyznanych środków jest inna od zaplanowanych kosztów realizacji inicjatywy osoby zgłaszające będą proszone o aktualizację projektu do wysokości przyznanego dofinansowania.

5.  Komisja może również sugerować wprowadzenie zmian do projektów, mając na względzie zgodność projektów z celami programu EKDUS. W takim przypadku warunkiem  przyznania dofinansowania będzie uwzględnienie sugestii komisji.

 

VII.             Zasady finansowania wybranych projektów:

1.  Łączny koszt realizacji wybranych inicjatyw nie może przekroczyć 35 600 brutto.

2.  Operator podpisze odrębne umowy o współpracy z realizatorami wybranych inicjatyw. Umowy określać będą zasady finansowania i rozliczania inicjatyw.

3.  Podstawą sporządzenia umowy będzie przedstawiony przez uczestników konkursu preliminarz kosztów inicjatywy, w skład którego mogą wchodzić m.in. wynagrodzenia dla osób realizujących, koszty materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty przewozów uczestników inicjatywy, koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych i inne.

4.  Kosztami inicjatyw nie mogą być środki trwałe.

 

VIII.             Terminy

1.  Ogłoszenie konkursu: 1 sierpnia 2017 r.

2.  Termin przesyłania wniosków: 28 sierpnia 2017 r.

3.  Ogłoszenie wyników konkursu: 1 września 2016 r.

4.  Termin realizacji inicjatyw: 1 września – 31 października 2017 r.

5.  Termin rozliczenia inicjatyw: 10 listopada 2016 r.

 

IX.             Dane osobowe

1.  Dane osobowe uczestników naboru do projektu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z naborem oraz z udziałem w projekcie EKDUS.

2.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3.  Administratorem danych osobowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

4.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celu opublikowania listy osób zakwalifikowanych do finansowania w ramach projektu EKDUS.

5.  Uczestnik naboru do projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.  Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w  projekcie.


X.             Adres Operatora (adres pocztowy i elektroniczny, telefony)

 

Złocieniecki Ośrodek Kultury

ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

tel. 94 367 14 55, tel./fax 94 367 11 39, email: projekty.zok@wp.pl,

 

 

Informacji na temat konkursu udziela:

Józef Szkandera - 530 788 078, programekdus@gmail.com

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na pokrycie wkładu własnego inicjatyw edukacyjnych dofinansowanych w ramach innych niż projekt EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych

 

 

 

I.            Postanowienia ogólne.

 

1.  Projekt EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych, zwany dalej projektem jest przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorskie Forum Kultury, reprezentowanym przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”.

2.  Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu, zwany dalej operatorem, jest realizatorem programu „Bardzo Młoda Kultura” na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3.  Projekt EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych, jest dofinansowany ze środków: Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Morze Kultury” oraz środków Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie, Fundacji AKADEMIA EDUKACYJNA w Szczecinie, Goleniowskiego Domu Kultury, Kamieńskiego Domu Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Ośrodka Kultury w Mirosławcu, Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie, Świdwińskiego Ośrodka Kultury i Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu.

4.  Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Złocienieckiego Ośrodka Kultury - www.zok.zlocieniec.pl i stronie projektu EKDUS - www.ekdus.pl.

 

II.             Cele konkursu

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej przygotowanych wspólnie przez animatorów z sektora oświaty i kultury. Wspierane inicjatywy kształtować mają u dzieci i młodzieży cenione społecznie umiejętności i postawy, takie jak kreatywność, innowacyjne  działanie, zaufanie, dobra komunikacja interpersonalna oraz umiejętność współpracy.

 

 

III.             Dofinansowanie

W konkursie przyznane będą środki na pokrycie wkładu własnego inicjatyw zgłaszanych do dofinansowania do innych donatorów w wysokości od 500 zł do 1 500 zł.

 

IV.             Uczestnicy

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne zajmujące się działalnością edukacyjną lub kulturalną na terenie województwa zachodniopomorskiego.


V.             Szczegółowe zasady udziału w konkursie

 

1.  Termin składania aplikacji upływa 28 sierpnia 2017. Wniosek konkursowy, wypełniony na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres projekty.zok@wp.pl, oraz pocztą na adres Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

 

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a)       udział każdego z autorów w warsztatach realizowanych w ramach projektu EKDUS.

b)       przygotowanie inicjatywy wspólnie przez przynajmniej dwie osoby. Jedna z nich reprezentować winna sferę edukacji (będąc np. nauczycielem, wychowawcą, metodykiem), druga - sferę kultury (pracując np. w instytucji kultury, organizacji pozarządowej, będąc freelancerem).

c)       zgodność inicjatywy z regulaminem programu Bardzo Młoda Kultura dostępnym na stronie Narodowego Centrum Kultury (http://nck.pl/bardzo-mloda-kultura/), w tym  z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Programu Bardzo Młoda Kultura – Wykaz  kosztów kwalifikowanych.

d)       zgoda na obecność przedstawicieli operatora w trakcie realizacji dofinansowanych inicjatyw oraz na ich ewaluację i dokumentowanie przy pomocy technik audiowizualnych i ankiet.

e)       zobowiązanie do złożenia Operatorowi sprawozdania merytorycznego z  realizowanej inicjatywy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji dofinansowanych inicjatyw, a nie później niż do dnia 10 listopada 2017.

f)        zgłoszenie inicjatywy dokumentacji, o której mowa w pkt. e) na stronach internetowych Operatora oraz w wydawnictwach tworzonych przez Operatora.

g)       nadesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych autorów projektu w bazie danych Operatora oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym naborem.

h)       po zakończeniu naboru zgłoszeń, 1 września 2017 komisja konkursowa, działając wspólnie z nadesłanych propozycji wybierze inicjatywy, które uzyskają środki na pokrycie wkładu własnego.

 

 

VI.             Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.  Wyboru inicjatyw, które otrzymają środki finansowe na pokrycie wkładu własnego dokona komisja konkursowa, złożona wyłącznie z zewnętrznych ekspertów (osoby spoza grona partnerów realizujących projekt EKDUS) zajmujących się edukacją kulturową i animacją społeczno-kulturalną. Podstawą oceny inicjatyw będą wnioski, wypełnione na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.


2.  Wybór inicjatyw przez komisję konkursową nastąpi do dnia 1 września 2017. Autorzy inicjatyw zostaną poinformowani o decyzji komisji konkursowej drogą elektroniczną. Informacja o wynikach konkursu pojawi się również 1 września na stronie internetowej Operatora konkursu oraz na stronie www.ekdus.pl

3.  Komisja konkursowa może zaproponować wysokości środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego wybranych inicjatyw r.

4.  Komisja może również sugerować wprowadzenie zmian do projektów, mając na względzie zgodność projektów z celami programu EKDUS. W takim przypadku warunkiem przyznania dofinansowania będzie uwzględnienie sugestii komisji.

 

VII.             Zasady finansowania wkładów własnych wybranych inicjatyw:

1.  Łączny koszt realizacji inicjatyw dofinansowanych w ramach konkursu na  dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych oraz konkursu na pokrycie wkładów własnych nie może przekroczyć 35 600 brutto.

2.  Operator podpisze odrębne umowy o współpracy z realizatorami wybranych inicjatyw. Umowy określać będą zasady finansowania i rozliczania inicjatyw.

3.  Podstawą sporządzenia umowy będzie przedstawiony przez uczestników konkursu preliminarz kosztów inicjatywy, w skład którego mogą wchodzić m.in. wynagrodzenia dla osób realizujących, koszty materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty przewozów uczestników inicjatywy, koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych i inne.

4.  Kosztami inicjatyw nie mogą być środki trwałe.

 

VIII.             Terminy

1.  Ogłoszenie konkursu: 1 sierpnia 2017 r.

2.  Termin przesyłania wniosków: 28 sierpnia 2017 r.

3.  Ogłoszenie wyników konkursu: 1 września 2017 r.

4.  Termin realizacji inicjatyw: 1 września – 31 października 2017 r.

5.  Termin rozliczenia inicjatyw: 10 listopada 2017 r.

 

IX.             Dane osobowe

1.  Dane osobowe uczestników naboru do projektu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z naborem oraz z udziałem w projekcie EKDUS.

2.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3.  Administratorem danych osobowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

4.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celu opublikowania listy osób zakwalifikowanych do finansowania w ramach projektu EKDUS.

5.  Uczestnik naboru do projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.  Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w  projekcie.


X.             Adres Operatora (adres pocztowy i elektroniczny, telefony)

 

Złocieniecki Ośrodek Kultury

ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

tel. 94 367 14 55, tel./fax 94 367 11 39, email: projekty.zok@wp.pl,

 

 

Informacji na temat konkursu udziela:

Józef Szkandera - 530 788 078, programekdus@gmail.com


 

Załącznik nr 1

 

EKDUS  - Edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych

Wniosek o dofinansowanie inicjatywy

 

Organizacja składająca wniosek

 

Osoby realizujące  inicjatywę (minimum dwie)

Imię i nazwisko

Zadania w inicjatywie

Numer  telefonu, e-mail

Sektor (oświata, kultura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o osobach (realizowane działania ze wskazaniem do jakich grup są/były skierowane, dotychczasowe doświadczenie w pozyskiwaniu funduszów). Max 0,5 strony.

 

Tytuł inicjatywy

 

Czas i miejsce realizacji

 

Potrzeby, na które odpowiada (ew. problemy do rozwiązania, których się przyczynia). Max 1 strona

 

Grupa docelowa. Max 0,5 strony

 

Cele i rezultaty projektu. Trwałość rezultatów projektu. Jaki ma być efekt projektu? Jaka zmiana ma nastąpić w wyniku jego realizacji dla organizacji/grupy realizującej projekt oraz dla społeczności lokalnej?  Co się zmieni w wyniku realizacji inicjatywy? Proszę opisać zakładane rezultaty: jakościowe i ilościowe, trwałość rezultatów, oddziaływanie na odbiorców oraz jaki wpływ będą miały na środowisko/społeczność lokalną. Jakie są szanse na kontynuację działań po zakończeniu inicjatywy? (max 1 strona)

 

Harmonogram realizacji inicjatywy

Opis poszczególnych działań

Termin realizacji

dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr

Liczba odbiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób zaangażowana będzie społeczność lokalna? Czy w ramach inicjatywy planowany jest udział wolontariuszy? Jeśli tak, prosimy szczegółowo opisać i określić jego wartość finansową wraz z uzasadnieniem kwot (max 1 strona)

Opis promocji inicjatywy (max 0,5 strony)

 

Budżet

Wszystkie wymienione w kosztorysie pozycje są niezbędne do osiągnięcia założonych w projekcie celów. Zostało zrobione rozeznanie cenowe i uwzględniono ceny rynkowe najbardziej efektywne w stosunku jakości do ceny.

L.p.

Koszt

Jednostka miary

liczba

Cena jednostkowa

Wartość

(liczba x cena jedn.)

Dotacja

Wkład własny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

% kosztów całkowitych

 

 

 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................

                           podpis

 

 

 

...........................................................................

                           podpis

 

 

 

 

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY

ul. Połczyńska 6

78-520 Złocieniec

tel. (0 94) 367 1455

www.zok.zlocieniec.pl

email: projekty.zok@wp.pl

NIP : 674 - 10 - 04 - 170

REGON : 000287094

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Kryteria oceny zgłoszonych inicjatywy

 

Kryteria

Liczba punktów

Kształtowanie cenionych społecznie umiejętności i postaw takich jak kreatywność, innowacyjne  działanie, zaufanie, dobra komunikacja interpersonalna oraz umiejętność współpracy.

 

0-50

Udział realizatorów w warsztatach w ramach programu EKDUS

0-10

Okreslenie potrzeb na które odpowiada inicjatywa

0-10

Racjonalny budżet

0-10

Realny harmonogram

0-10

Zaplanowana dokumentacja foto, wideo i opisowa

0-10

Razem

0-100

 

 

Download
Regulamin konkursu EKDUS 2017
Regulamin-konkursu-EKDUS_ 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 769.6 KB
Download
Regulamin konkursu na pokrycie wkładu własnego
Regulamin-konkursu-EKDUS_ na pokrycie wk
Adobe Acrobat Document 770.2 KB